Home
Istorija
Vyskupai
Vyskupo žodis
Vyskupijos kurija
Vyskupijos parapijos
Naujienos
Organizacijos
Nuorodos
Foto albumas
Klausimai-atsakymai

 

Telšių vyskupijos kurija 
 

 

Katedros g. 5
LT-5610 Telšiai

Tel.: (444) 6 06 36
Faks.: (444) 5 23 00
El. paštas:
tkurija@gmail.com


Vyskupijos kurija

Vyskupijos tribunolas

Vyskupijos katedros kapitula

Konsultorių kolegija

Vyskupijos kunigų tarnyba

Katechetikos ir švietimo reikalų taryba

Liturginė komisija

Liturginės muzikos komisija

Bažnyčios pastatų statybos, remonto ir priežiūros nuolatinė taryba

Vyskupijos ekonomo tarnyba

Vyskupijos kurijos informacinė grupė

horizontal rule

 Vyskupijos kurija

Katedros a. 5, 87131 Telšiai

Tel.: vyskupo (444) 51 157, vyskupo emerito (444) 51 394,

raštinės (444) 60 636; faks. (444) 52 300,

el. paštas: tkurija@takas.lt,

svetainė internete: http://telsiai.lcn.lt

 

Telšių vyskupas

Jonas Boruta SJ

Gimęs 1944 10 11

Kunigu įšventintas 1982 08 06

Vyskupu konsekruotas 1997 06 21

Telšių vyskupu paskirtas 2002 01 05

 

Vyskupo generalvikaras – prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys

Vyskupo vikaras kurijos ir vienuolių reikalams, vyskupijos kurijos darbo moderatorius – prel. Juozapas Pranciškus Gedgaudas

Vyskupo vikaras katechezės ir jaunimo reikalams – kan. eduk. lic. Rimantas Gudlinkis

Kancleris – kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus Saunorius

Vyskupo sekretorius – kun. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas Gatautas

Kurijos sekretorius – diak. relig. m. mgr. Viktoras Dirvonskis

Grįžti į pradžią

horizontal rule

 Vyskupijos tribunolas

Oficiolas - prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys
Viceoficiolas
- kan. bažn. t. dr. Algis Genutis
Santuokos ryšio gynėjas
- apašt. prot. Juozapas Pranciškus Gedgaudas, bažn. t. lic. ses. Lina Striokaitė.
Teisingumo gynėjas
- kan. Petras Merliūnas
Teisėjai -
mons. teol. dr. V. Steponas Brazdeikis, kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas, kun. teol. dr. Vladas Gedgaudas;
kun. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas Gatautas
Notarai:  kun.
relig. m. mgr., teol. lic. Tomas Žlibinas, kun. relig. m. mgr., teol. lic. Egidijus Kumža

Grįžti į pradžią

horizontal rule

Konsultorių kolegija

Prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, prel. Juozapas Pranciškus Gedgaudas, kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus Saunorius, kun. teol. dr. Arvydas Ramonas, mons., kan. eduk. lic. Rimantas Gudlinkis, kun. teol. lic. Vilius Viktoravičius, kan. relig. m. mgr. Jonas Ačas.

Grįžti į pradžią

horizontal rule

Vyskupijos katedros kapitula

Kan. Jonas Bučinskas, mons. kan. Kazimieras Gaščiūnas, kan. Algis Genutis, kan. Petras Merliūnas, kan. Jonas Paulauskas, kan. Jonas Petrauskis, kan. Donatas Stulpinas, kan. Petras Smilgys, kan. Egidijus Zulcas,

g. kan. Zenonas Degutis, g. kan. Anupras Gauronskas, g. kan.Vincentas Gauronskis,

g. kan. eduk. m. mgr. Boleslovas Jonauskas, g. kan. Gerhard Lange,

g. kan. mgr. Bronislovas Latakas, g. kan. Petras Linkevičius, g. kan. Vytautas Petrauskas,

g. kan. Antanas Striukis, prel. g. kan. Petras Stukas, g. kan. mons. Jurgis Šarauskas,

g. kan. Bernardas Talaišis, g. kan. Juozas Vaičius, g. kan. Alvydas Bridikis

 Grįžti į pradžią

horizontal rule

Žemaičių Kalvarijos Bazilikos koleginė kapitula

Kan. Jonas Ačas, kan. Vygintas Gudeliūnas, mons., kan. Rimantas Gudlinkis, kan. Andriejus Sabaliauskas,

kan. Remigijus Saunorius.

 Grįžti į pradžią

horizontal rule

 Vyskupijos kunigų taryba

Prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, Apašt. prot. Juozapas Pranciškus Gedgaudas, mons., kan. eduk. lic. Rimantas Gudlinkis, kan. teol. lic. Vygintas Gudeliūnas, kan. relig. m. mgr. Jonas Ačas, kun. teol. dr. Vladas Gedgaudas, mons. teol. dr. Arvydas Ramonas, kan. Jonas Paulauskas, kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus Saunorius, kun. teol. lic. Vilius Viktoravičius, kun. teol. dr. Romualdas Vėlavičius, kun. teol. lic. Rolandas Karpavičius, kan. Petras Merliūnas, kan. Alvydas Bridikis, kan. bažn. t. dr. Algis Genutis, kun. relig. m. mgr., filosof. lic. Virgilijus Poškus, kun. Gediminas Numgaudis OFM, kun. Jonas Jucys.

Grįžti į pradžią

horizontal rule

Katechetikos ir švietimo reikalų taryba

Nariai: mons. kan.  eduk. m. lic. Rimantas Gudlinkis (pirmininkas), mons. teol. dr. Arvydas Ramonas,

kun. relig. m. mgr. teol. lic. Viktoras Ačas, kun. Stasys Toleikis.

Grįžti į pradžią 

horizontal rule

Liturginė komisija

Nariai: kan. teol. lic. Vygintas Gudeliūnas (pirmininkas),

Apašt. prot. Juozapas Pranciškus Gedgaudas, kun. teol. lic. Saulius Damašius,

kun. relig. m. mgr. Norkuas Ramūnas, diak. relig. m. mgr. Viktoras Dirvonskis,

Grįžti į pradžią 

horizontal rule

Liturginės muzikos komisija

Nariai: Kan. Egidijus Zulcas, (pirmininkas), kan. teol. lic. Vygintas Gudeliūnas,

kun. relig. m. mgr. Karolis Petravičius, prof. Gediminas Purlys, Vidmantas Budreckis.

Grįžti į pradžią 

horizontal rule

Šventimų ir skyrimų komisija

Kan. teol. lic. Vygintas Gudeliūnas, prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys,

Apašt. prot. Juozapas Pranciškus Gedgaudas, kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus Saunorius,

kan. relig. m. mgr. Jonas Ačas, kun. relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras Ačas, mons., kan. eduk. lic. Rimantas Gudlinkis, kun. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas Gatautas.

Grįžti į pradžią 

horizontal rule

Bažnyčios pastatų statybos, remonto ir priežiūros nuolatinė taryba

Nariai: kan. Alvydas Bridikis.(pirmininkas), prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys (Pirmininko pavaduotojas), kan. Jonas Paulauskas, kun. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas Gatautas.

Grįžti į pradžią 

horizontal rule

Vyskupijos Ekonomo tarnyba

Ekonomas -  Apašt. prot. Juozapas Pranciškus Gedgaudas,
Nariai: Prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, kun. Alvydas Bridikis, kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus Saunorius, kun. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas Gatautas

Grįžti į pradžią

horizontal rule

Vyskupijos kurijos informacinė grupė

Nariai: kun. kun. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas Gatautas (vadovas), kan. relig. m. mgr.,  teol. lic. Andriejus Sabaliauskas, kun. relig. m. mgr. Ramūnas Norkus.

Grįžti į pradžią

horizontal rule

Tikybos mokytojų ir katechetų metodinė taryba

Pirmininkas – kan. eduk. m. lic. Rimantas Gudlinkis

Sekretorė – Margarita Petrauskaitė

Nariai - Gražina Undžienė, Veronika Lileikienė, Kazimiera Sipienė, Alvina Mažeikienė, Ramunė Masionienė, Odeta Erminaitė, Stanislava Sandarienė, Jurgita Skurdelienė, Remigijus Oželis, Daiva Poškienė, Elena Žirgulienė

 Grįžti į pradžią

horizontal rule

Jaunimo dvasios vadų taryba

Akmenės dekanatas – kun. Kęstutis Zybartas

                                  kun. Kęstutis Balčiūnas;

Klaipėdos mieste – kun. teol. lic. Vilius Viktoravičius

                             diak. relig. m. mgr. Mindaugas Stonys;

Klaipėdos rajone – kan. Jonas Paulauskas,

                              kun. teol. dr. Darius Trijonis;

Mažeikių dekanatas – kun. relig. m. mgr. Vytautas Vaidila

                                  kun. relig. m. mgr. Tomas Jonušas;

Palangos dekanatas – kun. teol. lic. Rolandas Karpavičius,

                                  kun. relig. m. mgr.Tomas Kaulius;

Plungės dekanatas – kun. relig. m. mgr. Juozas Deveikis

                                kun. Egidijus Jurgelevičius;

Skuodo dekanatas – kun. relig. m. mgr. Mindaugas Nausėda

                                kun. teol. lic. Kęstutis Pajaujis;

Šilalės dekanatas – kun. Stasys Toleikis

                              kun. Julius Meškauskas;

Šilutės dekanatas – kun. Virginijus Palionis

                              kun. Rolandas Mikuckis;

Tauragės dekanatas – kun. Gintaras Lengvinas,

                                  kun. relig. m. mgr. Antanas Mačius

                                  kun. relig. m. mgr. Karolis Petravičius

Telšių dekanatas – kan. teol. lic. Vygintas Gudeliūnas,

                             kun. Tomas Domarkas

                             kun. relig. m. mgr. Renatas Liuberskis.

 

 

Telšių vyskupijos ateitininkų dvasios vadai –  kun. relig. m. mgr. Tomas Jonušas,

                                                                   kun. Gintaras Lengvinas,

                                                                   kun. relig.g. m. mgr. Tomas Kaulius.

 

Lietuvos skautijos dvasios vadai:

Telšių krašto skautų – kun. Tomas Domarkas;

Klaipėdos krašto skautų – kun. teol. lic. Vilius Viktoravičius;

Tauragės krašto skautų –  kun. relig. m. mgr. Antanas Mačius;

Žemaitijos skautų – kun. Kęstutis Balčiūnas.

 

Grįžti į pradžią

horizontal rule

 
 

Už internetinę svetainę atsakinga Telšių vyskupijos informacinė grupė
Paskutiniai pakeitimai daryti: 2009 m. vasario mėn. 10 d.