Home
Istorija
Vyskupai
Vyskupo žodis
Vyskupijos kurija
Vyskupijos parapijos
Naujienos
Organizacijos
Nuorodos
Foto albumas
Klausimai-atsakymai

 

TELŠIŲ VYSKUPIJA
 

bullet

Telšių vyskupija įkurta 1926 m. balandžio 4 d. pagal popiežiaus Pijaus XI-ojo apaštališkąją konstituciją „Lituanorum gente”.
 

bullet

Naujai suformuota vyskupija apėmė dalį buvusios Žemaičių vyskupijos teritorijos arba didžiąją dalį šiandieninės Žemaitijos teritorijos.
 

bullet

1926 m. čia buvo įkurta 12 dekanatų: Alsėdžių, Kaltinėnų, Kuršėnų, Palangos, Rietavo, Sedos, Švėkšnos, Telšių, Tauragės, Varnių ir Viekšnių.
 

bullet

 Vyskupijos sostine tapo Telšiai, kurie dabar yra ir simbolinė visos Žemaitijos sostinė.
 

bullet

1926 m. įsteigta ir Telšių vyskupui pavesta valdyti Klaipėdos prelatūrą.
 

bullet

Telšių Šv. Antano bažnyčia tapo Telšių katedra, o senuosiuose Telšių vienuolyno rūmuose įsikūrė vyskupijos kurija ir Telšių kunigų seminarija.
 

bullet

1928 m. prie senųjų kunigų seminarijos patalpų iškilo naujas pastatas.
 

bullet

1929 m. šalia katedros buvo užbaigti statyti vyskupų rūmai.
 

bullet

Pirmuoju Telšių vyskupu 1926 m. paskirtas Justinas Staugaitis.
 

bullet

J. Staugaičio vyskupavimo laikotarpiu Telšių vyskupijoje ir Klaipėdos prelatūroje veikė 104 parapijos, jose gyveno apie 347200 katalikų.
 

bullet

Iki 1940-ųjų metų Telšių vyskupijoje buvo įkurta dar 12 naujų parapijų.
 

bullet

Iki Antrojo pasaulinio karo Telšių vyskupijoje veikė 5 vyrų vienuolynai: 3 pranciškonų (Kretingoje, Pajūryje ir Švėkšnoje), marijonų vienuolynas Žemaičių Kalvarijoje ir kapucinų vienuolynas Plungėje.
 

bullet

Moterų vienuolynų 1940 metais Žemaitijoje buvo net 11. Kotrynietės buvo įsikūrusios Kražiuose ir Švėkšnoje, kazimierietės – Telšiuose, Žemaičių Kalvarijoje ir Žemaičių Naumiestyje, Nekaltai pradėtosios Švč. Mergelės Marijos seserų kongregacijos veikė Šilalėje, Skuode ir Telšiuose, elzbietietės – Švėkšnoje, pranciškonės – Kretingoje ir Padvariuose. Iš viso 1940 m. vyskupijoje buvo beveik 386 tūkst. katalikų.
 

bullet

1939 m. Klaipėdos kraštą užėmus vokiečiams, Klaipėdos prelatūra buvo atskirta nuo Telšių vyskupijos. Vėliau, Lietuvai atgavus Klaipėdos kraštą, ši teritorija prelatūros teisėmis prijungta prie Telšių vyskupijos.
 

bullet

1940 m. padėti Telšių vyskupui J. Staugaičiui paskirtas vyskupas V. Borisevičius, kuris 1944-ųjų metų sausio 21 dieną, mirus J. Staugaičiui, tapo Telšių vyskupu.
 

bullet

1944 m. Šventasis Sostas pagalbininku V. Borisevičiui paskyrė vyskupą P. Ramanauską. Jis dirbo neilgai, nes 1946-ųjų metų rudenį buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą, iš kur jam buvo leista sugrįžti į Lietuvą tik po dešimties metų. Tačiau ir sugrįžęs Telšių vyskupijos valdyti jis negalėjo ­ tai daryti jam draudė tuometinė Lietuvos valdžia. Vyskupas V. Borisevičius taip pat buvo suimtas ir mirė Lukiškių kalėjime.
 

bullet

Nuo 1955-ųjų metų Telšių vyskupija valdyta kapituliarinio vikaro teisėmis.
 

bullet

1961 m. kaip apaštališkasis administratorius Telšių vyskupiją pradėjo valdyti vyskupas P. Maželis.
 

bullet

1966 m. vyskupas P. Maželis mirė. Tada Telšių vyskupijos administravimas buvo pavestas kunigui Juozapui Pletkui. Jis Telšių vyskupu buvo konsekruotas 1968 m. vasario 25 d. ir Telšių katedrai bei vyskupijai vadovavo iki 1975 m. rugsėjo 29 d.
 

bullet

J. Pletkų pakeitė Liudas Pavilionis, kuris buvo Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros augziliaras.
 

bullet

Nuo 1975 m. spalio 3 d. kapituliarinio vikaro pareigas ėjo kunigas Antanas Vaičius, kuris vėliau buvo paskirtas Telšių vyskupu.
 

bullet

1978 m. Telšių vyskupijoje veikė 142 bažnyčios.
 

bullet

1995 m. vyskupijoje buvo 10 dekanatų: Klaipėdos, Kuršėnų, Mažeikių, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių. Jie apėmė beveik visą Žemaitiją.
 

bullet

Dabartinis Telšių vyskupas – dr. Jonas Boruta SJ.

 

Informacija paimta iš: http://samogitia.mch.mii.lt/VYSKUPIJA/tel_vyskup.htm
 

horizontal rule

Už internetinę svetainę atsakinga Telšių vyskupijos informacinė grupė
Paskutiniai pakeitimai daryti: 2003 gruodžio 5 d.