Home
Up
Istorija
Vyskupai
Vyskupo žodis
Vyskupijos kurija
Vyskupijos parapijos
Organizacijos
Nuorodos
Foto albumas
Klausimai-atsakymai

 

 

DEKRETAS

 

DĖL ŠV. APAŠTALO PAULIAUS METŲ ATLAIDŲ TELŠIŲ VYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE

 

Popiežiui Benediktui XVI paskelbus 2008-06-29/2009-06-29 m. šventojo apaštalo Pauliaus metus, minint jo gimimo 2000 metų Jubiliejų, Popiežiaus įgaliota Apaštalinė Penitenciarija 2008-05-10 paskelbė dekretą, kuriuo nustatomi visuotiniai atlaidai šv. Pauliaus metų proga. Per tuos metus atlaidus bus galima laimėti kasdien, lankant šv. Pauliaus Baziliką Romoje. Visose pasaulio bažnyčiose, dalyvaujant šv. Pauliaus garbei skirtose pamaldose Jubiliejinių metų pirmąją ir paskutiniąją dieną, o vyskupijoje - vietos Vyskupo nurodytose šv. Pauliui dedikuotose bažnyčiose ar kitose. Telšių vyskupijoje nustatau tokias bažnyčias šv. Pauliaus metų atlaidams gauti:

Dvi Katedras, iš kurių per 600 metų istoriją Žemaičių žemės katalikams vadovavo ir Dievo žodį skelbė apaštalų įpėdiniai – Žemaičių ir Telšių vyskupai t.y.:

1.      Senąją Žemaičių vyskupystės Katedrą, dedikuotą šventiesiems apaštalams Petrui ir Pauliui;

2.      Telšių vyskupijos Katedrą Telšiuose ant Insulos kalno;

Bažnyčias dedikuotas šv. apaštalo Pauliaus garbei:

3.      Spraudės šv. apaštalo Pauliaus bažnyčią;

4.      Darbėnų šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią;

5.      Platelių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią;

6.      Stalgėnų šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią;

ir Telšių vyskupijos didžiausią Klaipėdos miesto centrinę – Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčią.


    Per visus šv. apaštalo Pauliaus Jubiliejinius metus šiose bažnyčiose kiekvieną šeštadienį ar sekmadienį galima laimėti visuotinius atlaidus, dalyvaujant šv. apaštalo Pauliaus garbei skirtose pamaldose – šv. Mišiose, kurios, kai liturginės taisyklės leidžia, bus laikomos šv. apaštalo Pauliaus atsivertimo (01.25) arba šv. apaštalų Petro ir Pauliaus (06.29) šventės šv. Mišiose, o tomis savaitgalio, dienomis kai minėtų švenčių šv. Mišios yra negalimos, visuotiniai atlaidai yra gaunami paminint-pagerbiant šv. apaštalą Paulių pamoksluose ir visuotinėje maldoje. Atlaidai gaunami įvykdžius kitas įprastines sąlygas: aplankant Jubiliejinę bažnyčią, atlikus sakramentinę išpažintį, priėmus eucharistinę komuniją, pasimeldus Šventojo Tėvo intencijomis, taip pat atsisakant prisirišimo prie bet kokios, kad ir lengvos nuodėmės. Šv. apaštalo Pauliaus Jubiliejinių metų atlaidus galima gauti tiek sau, tiek užtariant mirusiuosius.

Lankant Jubiliejinę bažnyčią dera pavieniui arba grupėje bendrai sukalbėti Apaštalų tikėjimo išpažinimą „Tikiu į Dievą Tėvą visagalį...“ bei maldą pagerbti Dievo Motiną Mariją ir šv. apaštalą Paulių, drauge atminant ir šv. apaštalą Petrą.

Įsakome Jubiliejinių bažnyčių klebonams pasirūpinti, kad savaitgaliais tos bažnyčios būtų atviros maldininkams. Šeštadienių ir sekmadienių vidurdienį (išskyrus Did. Šeštadienį) būtų laikomos aukščiau minėtais būdais šv. apaštalo Pauliaus Jubiliejinių metų šv. Mišios. Raginame, kad, pasikvietus kaimynus kunigus, būtų klausomos maldininkų-piligrimų išpažintys ir sakomi pamokslai apie šv. apaštalą Paulių bei aiškinami jo laiškai.

Per šiuos Jubiliejinius metus visus tikinčiuosius kviečiame atidžiai perskaityti Naujajame Testamente esančius šv. apaštalo laiškus. Šventojo Rašto bei maldos būrelių dalyviai, jaunimo organizacijų nariai tų laiškų pagrindines mintis teapmąsto ir grupėse teaptaria. Tenelieka per šiuos Jubiliejinius metus nė vienos šeimos, nė vieno atskirai gyvenančio kataliko, neįsigijusio katalikiško (t.y. su komentarais) Naujojo Testamento knygos.

Per visus šv. apaštalo Pauliaus Jubiliejinius metus kasdien melskime naujų pašaukimų į apaštalinę kunigiškąją tarnystę bei visų krikščionių vienybės intencijomis.

Šventasis apaštale Pauliau, išmelsk mūsų dienų pasauliui ir Lietuvai uolių tavo pasekėjų – tikėjimo ne tik skelbėjų, bet ir liudytojų visu savo gyvenimu!

 

Kan. Remigijus Saunorius

Telšių vyskupijos kurijos kancleris

Jonas Boruta SJ

Telšių Vyskupas

 

P.S. Visų bažnyčių klebonai apie šv. apaštalo Pauliaus Jubiliejinius metus bei galimybę mūsų vyskupijos Jubiliejinėse bažnyčiose laimėti atlaidus teskelbia kas sekmadienį. Visų bažnyčių skelbimo lentose per šv. apaštalo Pauliaus Jubiliejinius metus tebus iškabintas šis dekretas, trumpas šv. apaštalo gyvenimo aprašymas. Šv. apaštalo Pauliaus paveikslai, statulos tebus papuoštos gėlėmis ir per pamaldas degančiomis žvakėmis.

horizontal rule

Už internetinę svetainę atsakinga Telšių vyskupijos informacinė grupė
Paskutiniai pakeitimai daryti: 2008 liepos 30d.