Home
Up
Istorija
Vyskupai
Vyskupo žodis
Vyskupijos kurija
Vyskupijos parapijos
Organizacijos
Nuorodos
Foto albumas
Klausimai-atsakymai

PASKYRIMAI

Kun. prof. hab. teol. dr. Arvydas Ramonas atleidžiamas iš  laikinai einančio Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos Rektorius pareigų.

Kan. relig. m. mgr. Jonas Ačas skiriamas Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos Rektoriaus pareigoms, paliekant visas iki šiolei turėtos pareigas.

Kun. relig. m. mgr. teol. lic. Viktoras Ačas skiriamas Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos Vicerektoriumi studijų reikalams – studijų prefektu, II – uoju prefektu formacijai.

Kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus Saunorius skiriamas Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos Vicerektoriumi finansiniams ir ūkiniams reikalams

Kun. relig. m. mgr. Saulius Tomošaitis atleistas iš Telšių vyskupijos Licėjaus – Mažosios Seminarijos Direktoriaus pareigų ir išleistas į studijas Romoje.

Kun. teol. lic. Tomas Žlibinas atleidžiamas nuo ligi šiol eitų pareigų ir skiriamas Telšių vyskupijos Licėjaus – Mažosios Seminarijos Direktoriaus pareigoms, bei Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus Kunigų Seminarijos dėstytoju.

Kun. relig. m. mgr. Renatas Liuberskis skiriamas Telšių vyskupijos licėjaus moksleivių ugdytoju – prefektu.

 

Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtinių Ugdymo Tarybą:

I.       Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtinių Ugdymo Tarybos pirmininkas:

                Rektorius kan. relig. m. mgr. Jonas Ačas.

II.    Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtinių Ugdymo Tarybos nariai:

1.      Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos Globėjas Telšių Vyskupas doc. dr. Jonas Boruta SJ

2.      Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos I –asis Prefektas formacijai kun. relig.  m. mgr. Egidijus Kumža

3.      Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos Vicerektorius studijų reikalams, II –asis Prefektas formacijai kun. relig. m. mgr. teol. lic. Viktoras Ačas

4.      Vyskupijos licėjaus Direktorius kun. relig. m. mgr. teol. lic. Tomas Žlibinas

5.      Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso Prefektas kan. relig. m. mgr. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas.

 

Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos Mokslo ir Studijų Tarybą

Pirmininku skiriamas kun. prof. hab. teol. dr. Arvydas Ramonas.

Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos Mokslo ir Studijų Tarybos nariais yra:

1.      Seminarijos Globėjas Telšių Vyskupas doc. dr. Jonas Boruta SJ

2.      Kun. teol. dr. Vladas Gedgaudas

3.      Kun. teol. dr. Darius Trijonis

4.      Kun. relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras Ačas

 

Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos Ekonominių Reikalų Taryba

Pirmininku skiriamas kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus Saunorius.

Ekonominių Reikalų Tarybos nariais yra:

1.      Seminarijos Globėjas Telšių Vyskupas doc. dr. Jonas Boruta SJ

2.      Kun.relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas Gatautas.

horizontal rule

Už internetinę svetainę atsakinga Telšių vyskupijos informacinė grupė
Paskutiniai pakeitimai daryti: 2008 rugsėjo 4d.