Home
Up
Istorija
Vyskupai
Vyskupo žodis
Vyskupijos kurija
Vyskupijos parapijos
Organizacijos
Nuorodos
Foto albumas
Klausimai-atsakymai

PASKYRIMAI

 

Kan. Vygintas Gudeliūnas atleistas iš Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriaus pareigų ir paskirtas Viešvėnų parapijos administratoriumi, kartu aptarnaujant Rainių, Vidmantų koplyčias.

 

Kan. Vygintas Gudeliūnas atleistas iš Telšių vyskupijos šeimos centro direktoriaus pareigų ir paskirtas Telšių dekanato šeimos centro direktoriumi.

 

Kun. Arvydas Ramonas paskirtas Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi.

 

Kun. Domas Gatautas paskirtas Telšių Vyskupo sekretoriumi, Telšių vyskupijos Tribunolo teisėju, Telšių Katedros rezidentu.

 

Kan. Jonas Ačas paskirtas Telšių vyskupijos šeimos centro (Žemaičių Kalvarijoje) direktoriumi, paliekant ankstesnes pareigas.

 

Kun. Andrius Vaitkevičius paskirtas Žemaičių Kalvarijos parapijos vikaru, Telšių vyskupijos šeimos centro (Žemaičių Kalvarijoje) reikalų vedėju.

 

Kun. Saulius Katkus  atleistas iš Notėnų parapijos aptarnavimo pareigų ir paliekamas Salantų parapijos klebonu.

 

Kun. Tomas Žlibinas atleistas iš Šačių parapijos ir Kaukolikų koplyčios aptarnavimo pareigų ir paliktas Žemaičių Kalvarijos parapijos vikaru su pareiga aptarnauti Barstyčių parapiją.

 

Kun. Kęstutis Pajaujis atleistas iš Viešvėnų bei Rainių, Vidmantų koplyčių aptarnavimo pareigų ir paskirtas Šačių, Notėnų parapijų klebonu su pareiga aptarnauti Kaukolikų koplyčią.

 

Kun. Viktoras Ačas paskirtas Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos studijų prefektu.

 

Kun. Egidijus Kumža paskirtas Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos bei Telšių vyskupijos licėjaus auklėtinių ugdytoju, Telšių Katedros rezidentu.

 

Kun. Marius Venskus liepos – rugpjūčio mėnesiams paskirtas Telšių vyskupijos Tribunolo notaru – sekretoriumi ir darbo moderatoriumi.

 

Kun. Eligijus Astrauskas studijų atostogų metu paskirtas Telšių Katedros rezidentu.

 

Kun. Klemensas Jaraminas studijų atostogų metu paskirtas Telšių vyskupijos Tribunolo notaru.

 

Kun. Viktoras Daujotis studijų atostogų metu paskirtas Telšių katechetinio centro direktoriaus kan. Rimanto Gudlinkio padėjėju ir Telšių Katedros rezidentu.

 

Kun. Tomas Kaulius paskirtas Palangos parapijos vikaru.

 

Kun. Robert Romanovski paskirtas Tauragės parapijos vikaru.

 

Diak. Mindaugas Stonys paskirtas Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos diakono tarnystei.

 

Kun. Karolis Petravičius atleistas iš Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Tauragės parapijos vikaru.

 

Kun. Mindaugas Šlaustas atleistas iš Tauragės parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Gargždų parapijos vikaru.

 

Kun. Aloyzas Žygaitis atleistas iš Gargždų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Batakių, Lomių parapijų administratoriumi.

 

Kun. Gediminas Jazbutis atleistas iš Batakių, Lomių parapijų klebono pareigų ir paskirtas Rietavo parapijos rezidentu, Rietavo senelių namų kapelionu.

 

Kun. Stanislovas Anužis paskirtas Gargždų parapijos rezidentu.

 

Kun. Darius Trijonis atleistas iš Gargždų parapijos rezidento pareigų ir paskirtas Plikių parapijos klebonu.

 

Kun. Saulius Noretas atleistas iš Plikių parapijos klebono pareigų ir išleistas Lietuvos kariuomenės ordinarijato jurisdikcijon.

 

Kun. Sigitas Žilys atleistas iš Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos rezidento pareigų ir paskirtas Palangos parapijos rezidentu.

 

Kun. Virgilijus Poškus atleistas iš Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos vikaru.

 

Kun. Saulius Stumbra atleistas iš Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaru.

 

Kun. Sigitas Valauskis atleistas iš Šilalės parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kvėdarnos parapijos vikaru.

 

Kun. Kęstutis Motiejaitis atleistas iš Kvėdarnos parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Šilalės parapijos vikaru.

 

Kun. Jonas Baginskas atleistas iš Stalgėnų parapijos klebono pareigų ir paliktas Kulių parapijos klebonu.

 

Kun. Egidijus Jurgelevičius įpareigotas aptarnauti Stalgėnų parapiją su klebono teisėmis ir paliktos visos iki šiol paskirtos pareigos.

 

Kun. Aivaras Pudžiuvelis atleistas iš Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Klaipėdeos Šv. Kazimiero parapijos vikaru.

 

Diak. Viktoras Dirvonskis paskirtas Telšių Vyskupo liturginių apeigų ceremoniarijumi ir vyskupijos kurijos sekretoriumi.

 

Diak. Paulius Jaraminas atleistas iš Gargždų parapijos diakono pareigų ir paskirtas Klaipėdeos Marijos Taikos Karalienės parapijos diakono pareigoms.

horizontal rule

 

Už internetinę svetainę atsakinga Telšių vyskupijos informacinė grupė
Paskutiniai pakeitimai daryti: 2007 liepos 22d.